Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizacji jako teren charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy. obszar rewitalizacji może składać się z podobszarów, w tym podobszarów nieposiadające ze sobą wspólnych granic, przy czym nie może być to teren większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W dalszej części rozdziału zweryfikowano warunki wynikające z wytycznych MIR dla obszaru rewitalizacji.

ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI
Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy oraz wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju, procesem rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko zostanie objęte centrum miasta. Szkielet dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji stanowiły 22 ulice znajdujące się w stanie kryzysowym. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1,68 km2 (co stanowi ok. 7% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwany przez 8.760 osób (29,08% wszystkich mieszkańców).

Procesem rewitalizacji na terenie miasta Kłodzko zostanie objętych łącznie 57 ulic zlokalizowanych w centrum miasta wraz z obszarami zielonymi i przyległymi terenami Twierdzy Kłodzkiej oraz Fotu Owcza Góra. Poniżej wyszczególnione zostały ulice leżące na obszarze objętym rewitalizacją: Armii Krajowej 1, Bohaterów Getta, Hirschfeldera Gerharda, bł. ks., Browarna, Chełmońskiego Józefa, Chrobrego Bolesława Pl., Cicha, Czeska, Daszyńskiego Ignacego, Dworcowa, Forteczna, Gierymskich Braci, Grodzisko, Grottgera Artura, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiełły Władysława Pl., Jedności Pl., Kolejowa, Konopnickiej Marii, Korfantego Wojciecha, Kościelna, Kościelny Pl., Kościuszki Tadeusza, Lutycka, Łukasiewicza Ignacego, Łukasińskiego Waleriana, Łużycka, Matejki Jana, Miarki Karola, Moniuszki Stanisława, Muzealna, Nad Kanałem, Niska, Partyzantów, Piastowska, Podgórna, Połabska, Reymonta Władysława, Rzepichy, Słowiańska, Spadzista, Stroma, Stryjeńskiej Zofii, Stwosza Wita, Szarego Floriana, Śląska, Targowa, Traugutta Romualda, Tumska, Wiejska, Więźniów Politycznych, Wincentego Witosa, Wodna, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Żeromskiego Stefana.Proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze zapewni optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych).