Kłodzko - LPR

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.rewitalizacja.um.klodzko.pl (zwanego dalej „Portalem”).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kłodzka jest Burmistrz

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Adres pocztowy: pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu: 74/865 46 00

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Wyznaczono inspektora ochrony danych Pana Tomasza Koptyrę, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Portalu są to przede wszystkim: dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszego Portalu (np. formularze kontaktowe): adres poczty elektronicznej oraz imię.
 • Dane uzyskane w naszym Portalu będziemy przetwarzać w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
 • W związku z tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w opisanym powyżej zakresie jest dobrowolne, Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody.
 • Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników
 • Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera, albo
e. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

 • Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 • Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, przenoszenia danych, oraz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak tez zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu o udzieloną zgodę, to przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność z prawem czynności dokonanej w trakcie jej trwania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka narusza przepisy RODO.

WYMÓG PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rewitalizacja.um.klodzko.pl.


Data publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 10.02.2020.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.02.2020.


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. filmy zamieszczane w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zgodność ze standardami

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 (Podwójne A) w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwa zmiana wielkości czcionki za pomocą ikon A+ A-,
 • ustawienie wysokiego kontrastu za pomocą ikon Aa (czarne tło, żółte litery lub czarne tło, białe litery lub żółte tło, czarne litery),
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy,
 • obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono dnia: 30.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Urzędzie Miasta w Kłodzku dla strony www.klodzko.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.klodzko.pl spełnia wymagania w 99,99%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Administrator strony www.klodzko.pl, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stronę wykonano przy wsparciu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach realizacji przez gminę miejską Kłodzko projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka" - Partycypacja społeczna – Informowanie

Kłodzko - rewitalizacja miasta

Gmina Miejska Kłodzko
  57-300 Kłodzko, pl. B.Chrobrego 1
  TEL. +48 74 865 46 00
  FAX +48 74 867 40 62
  umklod@um.klodzko.pl
  godz. pracy: pon. - pt. od 7.30 - 15.30

Back to top

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony rewitalizacja.klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „X” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!