Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 6 - Infrastruktura spójności społecznej,
Działanie 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
Poddziałanie 6.3.1 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne

Nr  projektu: RPDS.06.03.01.02-02-0074/17
Całkowita wartość projektu: 11 804 064,34 zł, wartość dofinansowania: 8 851 867,83 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 podmiotów. Wnioskodawcą jest Lider - Gmina Miejska Kłodzko. Partnerami są: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku (budowa placu zabaw w Parku Strażackim, modernizacja przestrzeni ul. Łukasińskiego i Czeskiej oraz wewn. dziedzińca budynku wielorodzinnego przy ul. Muzealnej) i Krosnowicach (utworzenie wiejskiego miejsca spotkań),
 • rewitalizację budynku przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, oraz dwóch budynków w Krosnowicach pod numerem 186 (adaptacja Sali "Podhalanka" do pełnienia nowych funkcji oraz pomieszczeń na cele biblioteczne), w tym ich wyposażenie,
 • przebudowę ulicy Traugutta w Kłodzku.

W wyniku jego realizacji zrewitalizowany zostanie obszar o pow. 0,751,04 ha oraz 3 budynki pełniące funkcje publiczne. Ponadto 7 obiektów zostanie przystosowanych do korzystania przez osoby niepełn. oraz przebudowana zostanie droga gminna na dług. 0,3 km.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest zrewitalizowanie trzech zdegradowanych budynków oraz kilku przestrzeni publicznych w miejscowościach Kłodzko i Krosnowice, w następstwie czego zahamowana zostanie ich degradacja. Równocześnie efektem przeprowadzonej rewitalizacji będzie przywrócenie oraz nadanie ww. infrastrukturze nowych funkcji społecznych (np. Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, Sala Podhalanka w Krosnowicach), kulturalnych (np. pomieszczenia biblioteki w Krosnowicach) oraz rekreacyjnych (np. plac zabaw w Parku Strażackim w Kłodzku i wiejskie miejsce spotkań w Krosnowicach). Celem ww. działań będzie także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełn. (np. podjazdy, widny, dostosowane toalety) oraz poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników (np. poprzez instalację oświetlenia nocnego, przebudowę drogi gminnej).

Sutkiem ww. działań będzie zaspokojenie zidentyfikowanych w LPR-ach sporządzonych dla ww. miejscowości, deficytów i potrzeb w zakresie usług związanych ze sferą rekreacji, aktywnego wypoczynku, kultury, integracji, włączenia społecznego, występujących na kryzysowych obszarach gminy Krosnowice oraz Miasta Kłodzko. Ponadto np. utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku przyczyni się do włączenia społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane oraz do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach.

W następstwie realizacji projektu poprawie ulegną także warunki życia ubogich społeczności zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji.

Pośrednio realizacja projektu przyczyni się także do:

 • integracji społeczności lokalnej,
 • przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym (alkoholizmowi, narkomani, wandalizmowi) dzięki większej możliwości organizacji czasu wolnego dla młodzieży,
 • poprawy zdrowia mieszkańców, dzięki dostępowi do infrastruktury rekreacyjnej,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki działaniom proekologicznym,
 • wzrostu wartości nieruchomości objętych projektem dzięki pracom przewidzianym w projekcie,
 • dodatkowych dochodów kooperantów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,
 • pobudzenia aktywności zawodowo-gospodarczej w obrębie realizowanego projektu,
 • spadku bezrobocia dzięki utworzonym 2 etatom w ramach projektu,
 • poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości w następstwie remontu obiektów zabytkowych oraz zlokalizowanych na obszarze zabytkowym.