Analiza obejmowała teren całego miasta ze szczegółowością do poziomu ulicy. Badaniem zostały objęte łącznie 182 ulice znajdujące się na terenie miasta Kłodzko. Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników analizy w poszczególnych sferach.

Sfera społeczna.
W ramach pięciu obszarów problemowych badanych na podstawie czternastu mierników zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk w ramach:
5 obszarów problemowych – na 11 ulicach
4 obszarów problemowych – na 32 ulicach
3 obszarów problemowych – na 35 ulicach
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowała się ulice: Czeska, Łukasińskiego, Partyzantów, Spadzista oraz Warszawy Centrum. Wyszczególnione ulice cechuje łączne występowanie 9 i więcej mierników rozwoju, których wartości odbiegają w sposób negatywny od wartości charakterystycznych dla całego obszaru gminy. Negatywne zjawiska społeczne występują we wszystkich 5 analizowanych obszarach problemowych.

Sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie dziesięciu mierników. Problemy związane z niskim stopniem przedsiębiorczości oraz słabą kondycją lokalnych przedsiębiorstw zostały zdiagnozowane na 141 ulicach. Negatywne odchylenia mierników w odniesieniu do wartości dla całej gminy, w obu analizowanych obszarach problemowych, odnotowano na:
5 ulicach – negatywne odchylenia 8 mierników
22 ulicach – negatywne odchylenia 7 mierników
41 ulicach – negatywne odchylenia 6 mierników
20 ulicach – negatywne odchylenia 5 mierników.
Negatywne odchylenia 2, 3 i 4 mierników w obu analizowanych obszarach problemowych zostały zdiagnozowane na 53 ulicach. Największym natężeniem negatywnych zjawisk gospodarczych charakteryzowały się ulice: Forteczna, Korfantego Wojciecha, Kościelna, Miarki Karola i Tumska (8 mierników negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie). Natomiast szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk gospodarczych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami społecznymi charakteryzowały się ulice: Czeska, Łukasińskiego, Śląska, Wincentego Witosa oraz Żeromskiego (6 i więcej mierników w dwóch obszarach problemowych sfery gospodarczej negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach problemowych sfery społecznej).

Sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie sześciu mierników. Problemy związane z przekroczeniem standardów jakości środowiska oraz obecnością odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska zostały zdiagnozowane na 30 ulicach. Negatywne odchylenia mierników w odniesieniu do wartości dla całej gminy, w obu analizowanych obszarach problemowych, odnotowano na:
3 ulicach – negatywne odchylenia 6 mierników 30
1 ulicy – negatywne odchylenia 5 mierników
4 ulicach – negatywne odchylenia 4 mierników
13 ulicach – negatywne odchylenia 3 mierników.
Na 35 ulicach zdiagnozowano negatywne odchylenia 2 mierników – po jednym mierniku obrazującym obszar problemowy. Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Czeska, Partyzantów, Spadzista, Śląska, Warszawy Centrum oraz Żeromskiego (negatywnie odchylenia 3 i więcej mierników w obu obszarach problemowych sfery środowiskowej współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach problemowych sfery społecznej).

Sfera przestrzenno – funkcjonalna
W sferze przestrzenno – funkcjonalnej, trzy obszary problemowe badane były na podstawie dwudziestu czterech mierników. Problemy w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz niskiego poziomu przestrzeni publicznej i obsługi komunikacyjnej, zostały zdiagnozowane na 171 ulicach. Negatywne odchylenia mierników w odniesieniu do wartości dla całej gminy zidentyfikowano w ramach:
3 obszarów problemowych – w 96 miejscach
2 obszarów problemowych – w 75 miejscach
Największe natężenie negatywnych zjawisk we wszystkich obszarach problemowych sfery przestrzenno-funkcjonalnej (negatywne odchylenia 16 i więcej mierników) zdiagnozowano na ulicach: Podgórna, Półwiejska, Wiejska oraz Wyspiańskiego. Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami społecznymi charakteryzowały się ulice: Czeska, Jagiełły, Partyzantów, Śląska, Warszawy Centrum oraz Żeromskiego (negatywnie odchylenia 12 i więcej mierników we wszystkich trzech obszarach problemowych sfery przestrzenno-funkcjonalnej współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach problemowych sfery społecznej).

Sfera techniczna
W sferze technicznej obszar problemowy w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym badany był na podstawie czterech mierników. Problemy w tym obszarze zostały zdiagnozowane na 8 ulicach, w tym na 3 ulicach odnotowano negatywne odchylenia 4 mierników, w przypadku kolejnych 5 ulic niekorzystne wartość wskazywały 3 mierniki.
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Łukasińskiego, Targowa i Wiejska (negatywne odchylenia 4 mierników w sferze technicznej współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 4 lub 5 obszarach problemowych sfery społecznej).
Zamieszczona poniżej matryca wskazuje ulice, na których odnotowano negatywne odchylenia mierników dla każdej sfery. Mapa zamieszczona pod matrycą, za pomocą intensywności kolorów, obrazuje stopień natężenia negatywnych zjawisk. Matryce oraz mapy obrazujące wyniki analiz we wszystkich sferach i poszczególnych obszarach problemowych znajdują się w załącznikach nr 5 – 9 do niniejszego opracowania.