W dniu 25 sierpnia 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Kłodzku podjęta została uchwała Nr XXVII/213/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który jest podstawą do prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminie oraz ubiegania się o wsparcie środkami UE w zakresie wybranych działań w programach operacyjnych

Program obejmuje pięć głównych sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, technicznej, środowiskową. Zadania realizowane w ramach Programu pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację społeczną, poprzez umożliwienie ubiegania się interesariuszy rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkalnych, przedsiębiorców, instytucji pomocy społecznej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, itd.) o fundusze UE, w tym pochodzące z RPO WD na lata 2014-2020.

Do pobrania: