Obszar rewitalizacji - wyjaśnienie

  

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miejska w Kłodzku nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

Zobacz więcej >>>

 

Do pobrania

Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast Read More

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach Read More

Spotkanie

W dniu 18.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku Read More
 • 1

Dotacje unijne

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność  energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Podstawowe informacje:

Poddziałanie 3.3.1 – OSI ZKD 

Terminy:

 1. opublikowanie ogłoszenia o konkursie - 29 lipiec 2016;
 2. planowany termin rozpoczęcia składania wniosków - 29 sierpień 2016;
 3. minimalny termin na składanie wniosków – 7 dni (zostanie określony w Regulaminie konkursu);

 

Typ projektów: projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

Alokacja: 7 876 213,95PLN;

Data zakończenia inwestycji: 12.2018 r. (najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność);

W przypadku beneficjentów: Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i Towarzystwa Budownictwa Społecznego - trwają jeszcze uzgodnienia z UOKiK odnośnie występowania pomocy publicznej i możliwości udzielania wsparcia w postaci dotacji. Jednocześnie dla tych beneficjentów dostępne będzie wsparcie w formie instrumentów zwrotnych, w konkursach ogłoszonych w późniejszych terminach.

 

Podstawowe wymagania:

 1. Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
 2. Projekty muszą dot. kompleksowej termomodernizacji: oznacza to, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacji oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go);
 3. Projekty powinny obejmować również element edukacyjny użytkowników docelowych, ponieważ poprawne funkcjonowanie nowoczesnych systemów ogrzewania/ chłodzenia wymaga świadomego ich użytkowania i często zmiany dotychczasowych zachowań. Nie powinien on się jednak ograniczać wyłącznie do technicznej instrukcji obsługi urządzeń (która powinna być zapewniona) ale powinien również odnieść się do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny;
 4. Elementem poprzedzającym realizację projektów musi być sporządzenie audytów energetycznych i/lub audytów efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych;
 5. Osiągnięcie zamierzonych celów modernizacyjnych powinno zostać potwierdzone audytem po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu;
 6. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny;
 7. W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), co powinno wynikać z dokumentacji projektu;
 8. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
 9. Wszystkie progi procentowe, dotyczące np. oszczędności energii, zmniejszenia emisji CO2 czy wartości wydatków kwalifikowalnych na oświetlenie energooszczędne, liczone są w odniesieniu do budynku będącego przedmiotem projektu. Jeśli projekt obejmuje termomodernizację kilku budynków, progi określane są dla każdego z nich z osobna.

 

Typy działań:

 1. ocieplenie (termomodernizacja) obiektów (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje);
 2. .modernizacja systemów grzewczych (izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej, lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) – o ile wynika z audytu lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wymiana kotła może zostać wsparta jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe oraz audyt nie przewiduje zastosowania źródła ciepła wykorzystującego OZE;
 3. modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej, modernizacja systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacja i/lub instalacja systemów klimatyzacji;
 4. instalacja OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki) jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzgędniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu.
 5. instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania;
 6. element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia (w przypadku typu 3.3.B tylko w częściach wspólnych) i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych (czujniki natężenia światła, czujniki ruchu, oprawy oświetleniowe zwiększające efektywność oświetlenia, wyłączniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku musi być udokumentowane;

 

Preferencje:

 1. wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią;
 2. realizowane w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej, lub w których jednym z celów realizacji jest podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej;
 3. których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60 % w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny;
 4. wykorzystujące odnawialne źródła energii;
 5. realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza, co wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 6. projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdują się na wykazie IZ RPO WD;
 7. w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO);

 

Kwalifikowalność wydatków – ograniczenia dot. naboru 3.3.B

Niekwalifikowalne są:

 1. Wydatki na oświetlenie energooszczędne i wymianę innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, pompy) na energooszczędne, przekraczające wartość 10 % wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 2. Wydatki na podłączenie do sieci ciepłowniczej przewyższające 49% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 3. Wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Wskaźniki projektu

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
 2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];

 

Wskaźniki produktu:

 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2 ];
 2. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.];
 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok];
 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.];
 5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.];
 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.];
 7. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.];

 

Rewitalizacja

kompleksowy, skoordynowany oraz wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: umklod@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

mapka