Obszar rewitalizacji - wyjaśnienie

  

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miejska w Kłodzku nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

Zobacz więcej >>>

 

Do pobrania

Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast Read More

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach Read More

Spotkanie

W dniu 18.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku Read More
 • 1

Dotacje unijne

Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Poddziałanie 6.3.1 – OSI ZKD;

Terminy:

 1. opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 czerwiec 2016;
 2. planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 1 sierpnia 2016;
 3. minimalny termin na składanie wniosków – 7 dni (zostanie określony w Regulaminie konkursu);

 

Typ projektów: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

Alokacja: 7 930 926,61PLN;

Data zakończenia inwestycji: 12.2018 r. (najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność);

 

podstawowe wymagania oraz typy działań i preferencje

 1. Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równoważnym;
 2. Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 3. Preferowane będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu;

 

Kwalifikowalność wydatków – ograniczenia dot. naboru 6.3.B

 

Niekwalifikowalne są:

 1. Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach.*
 2. Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach.*
 3. Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

*należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne

 

Wskaźniki projektu – nabór 6.3.B

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: brak

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.];
 2. Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich [szt.];

Rewitalizacja

kompleksowy, skoordynowany oraz wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: umklod@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

mapka